Dodano: piątek, 20 stycznia 2023 roku

Zapytanie Ofertowe z dn. 20.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „Inter Airport 2023"- Singapore w terminie 27.02 -04.03.2023

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.