A+
A-
X

INT4

"Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej." POIR.02.03.03-24-0001/20,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na umożliwieniu wyjścia prowadzenia działań promocyjnych członkom klastra na rynkach zagranicznych m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych. Drugim aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczej, jak i podtrzymanie współpracy z obecnymi kooperantami. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy i pozyskanie know-how w obszarze technologii i materiałów kompozytowych, jak i nawiązaniu kontaktów i współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami.

Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, niwelowania luki technologicznej, nawiązywania współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. Członkowie klastra wskazali imprezy targowo-wystawiennicze o najwyższej renomie zarówno w sektorze lotniczym, automotive ze szczególnym nastawieniem na udział w targach dot. technologii i materiałów kompozytowych.

Promocja marki klastra na targach i misjach gospodarczych nie tylko przyczyni się do jej większej rozpoznawalności, ale przede wszystkim do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej członków klastra wobec innych podmiotów z branży lotniczej i automotive. Ponadto udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych to szansa na wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny. Ze względu na to, iż klaster skupia podmioty zarówno z sektora lotniczego, automotive i spożywczego możliwym staje się również osiągnięcie synergii pomiędzy sektorami dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wykreowanie międzysektorowych nisz technologicznych pozwalających na adaptację technologii kompozytowych w tych branżach. Zatem podejmowane działania przełożą się na zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym klastra i jego członków.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nawiązanie kooperacji biznesowych z klientami oraz dostawcami komponentów i instytucjami  B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych  oraz umożliwienia customizacji produktów zmierzających do podniesienia konkurencyjności członków ŚKL. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwoju technologicznego produktów członków klastra, jak również wzrost efektywności działań promocyjnych klastra na arenie międzynarodowej oraz zdobycie doświadczenia w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze kompozytów mających zastosowanie w sektorze lotniczym, automotive.

Produktami będą:

- pozyskanie nowych partnerów biznes. oraz potencjalnych inwestorów - podpisanie 20 listów intencyjnych o współpracy

- promocja produktów członków klastra na 19 rynkach europejskich i pozaeurop. w tym 10 imprezach targowych i 37 misjach

Wartość projektu: 9 609 845 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 010 460 PLN

Wartość dofinansowania: 5 567 714 PLN