A+
A-
X
10
kwietnia
2020

Oszacowanie kosztów złożenia wniosku do programów europejskich

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła działania mające na celu ułatwienie udziału polskim przedsiębiorcom w wymagających programach europejskich (COSME, LIFE, Creative Europe, H2020). W ramach poddziałania 2.3.6 PO IR uruchomiono instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (COSME, LIFE, Creative Europe, H2020).

Przygotowanie projektu może obejmować działania: obejmujące organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwanie partnerów tego projektu; polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji do Programu UE (w tym zakup usług doradczych), zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu; związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji oraz podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu.

W chwili obecnej podejmowane są działania mające na celu uaktualnienie metodologii i założeń, związanych z wysokością ponoszonych przez potencjalnych beneficjentów wydatków. 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest oszacowanie wydatków i ich kategorii, ponoszonych przez przedsiębiorstwa a niezbędnych w procesie aplikacyjnym m.in. związanymi z usługami doradczymi, podróżami i wizytami partnerskimi, przygotowaniem dokumentacji technicznej.  Poniżej znajdują się linki do ankiet – prosimy o wybranie jednej lub obu, w zależności od przyjmowanej w procesie aplikowania do programów UE funkcji.

          Anonimowa ankieta realizowana jest jako część ekspertyzy przygotowywanej dla PARP przez firmę International Development Norway, z siedzibą w Trondheim.

Link do ankiety dla podmiotów doradczych

Link do ankiety dla beneficjentów

Dołączone pliki: