A+
A-
X
11
marca
2021

PRZETARG ZOSTAŁ ANULOWANY! - Zapytanie Ofertowe z dn. 11.03.2021

 

W związku z niemożliwością wjazdu do Japonii przetarg został unieważniony.

WYDŁUŻONO TERMIN NA SKŁADANIE OFERT DO DNIA 23.03.2021r. do godz. 16:00.

Zapytanie ofertowe z dn. 11.03.2021 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w 5th Aerospace Technology & Components Expo (Nagoya/ Japonia) dla 21 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego. 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi zostału dodane w załączniku.