A+
A-
X
11
marca
2020

Unieważnienie Postępowania: Zapytanie Ofertowe z dn. 11.03.2020r.

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Tauraranga oraz Airshow Warbirds Over Wanaka 2020 dla 12 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego


W ramach projektu:

„Działania biznesowo-promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego” POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ramach Zapytania ofertowego z dn. 11.03.2020 r.

Federacja Firm Lotniczych Bielsko zawiadamia o unieważnieniu przetargu  na organizację wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Tauraranga oraz Airshow Warbirds Over Wanaka 2020 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego na podstawie regulaminu udzielania zamówień § 7 ust. 1 lit d).

Wydarzenie Airshow Warbirds Over Wanaka 2020  zostało odwołane przez organizatora w odpowiedzi na zagrożenie pandemią COVID 19.

Szczegółowe unieważnienie znajduje się w plikach do pobrania.