A+
A-
X
19
kwietnia
2024

Usługi przygotowania opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” w ramach dwu-osobowego zespołu celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

ZAWIADOMIENIE Z WYBORU WYKONAWCY:

 

W związku z brakiem złożonych ofert w niniejszym przetargu, Zamawiający zastosuje procedurę "wyboru z wolnej ręki". 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia na:

 

Usługi przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach dwu-osobowego zespołu

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY (wymagane):

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512)

 1. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188
KRS: 257988

Adres strony internetowej: http://aerosilesia.eu/

 

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:            Jarosław Bulanda

Tel.:                             +48 533 911 904

E-mail:                         przetargi@aerosilesia.eu

 

 1. NAZWA PROJEKTU (wymagane):

 

Powstaje w kontekście projektu:

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych

                                                                                        

III.      TYTUŁ ZAMÓWIENIA (wymagane):

 

Usługi przygotowania opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” w ramach dwu-osobowego zespołu celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT (wymagane):

 

31 kwietnia 2024 r.

 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w miesiącu:   maj 2024 r.

 

------------------------------

 

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 1 – dotyczy objęcia funkcji Członka nr 1 w ramach dwu-osobowego zespołu

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane):

 

Kategoria / Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługi

 

Kod CPV:                                                        80000000-4

 

Nazwa Kodu CPV:                                          Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Okres gwarancji (do 200 znaków):                   24 miesiące

 

Opis przedmiotu zamówienia (do 10 000 znaków):

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Część 1 zamówienia dotyczy wykonania usług w zakresie opisu kwalifikacji dla dziedziny: „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” przez pierwszego z dwóch członków zespołu wykonującego usługę opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie”.

 

Zamawiający będzie pełnił funkcje instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zamawiający spełnia podstawowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o miano instytucji certyfikujących.

 

Celem uzyskania funkcji instytucji certyfikującej Zamawiający:

 

- złoży wniosek o nadanie uprawnień do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zapewniając warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji oraz spełniając wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją przeprowadzających określonymi w stosownych obwieszczeniach o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do ZSK,

 

- przeprowadzi procedurę nadawania uprawnień do certyfikowania,

 

Zamawiający w ramach projektu przygotuje i wystąpi do właściwego Ministra z wnioskiem o włączenie danej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiedniej dla dziedziny eksploatacji portów i terminali lotniczych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zadaniem wybranego w niniejszym postępowaniu dwu-osobowego zespołu będzie dokonanie opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” w sposób umożliwiający Zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie wyżej opisanej procedury.

 

Opis kwalifikacji powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogi wynikającymi z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020.226 t.j. z dnia 2020.02.12 z p. zm.).

 

Forma współpracy: Umowa B2B lub cywilno-prawna umowa B2C

 

Termin wykonania zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 31 grudnia 2024 r.

 

Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia powinna być łączną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości (bez względu na liczbę godzin poświęconych na jego realizację).

 

W ramach części nr 1 wybrany zostanie pierwszy z dwóch członków zespołu, którzy wspólnie będą zobowiązani do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się, że osoba delegowana do wykonania przedmiotu zamówienia (wykonawca osobiście lub osoba przez wykonawcę delegowana do wykonania przedmiotu zamówienia) będzie rzetelne, terminowo, z należytą starannością, w dobrej wierze i z poszanowaniem najlepiej pojętego interesu Zamawiającego, współpracować z drugim członkiem zespołu wybranym przez Zamawiającego.

 

Ustalone w niniejszym postępowaniu warunki udziału, kryteria oceny ofert oraz inne wymagania mają zastosowanie zarówno do części 1 jak i do części 2.

 

Wykonawca nie będący osobą fizyczną w treści oferty musi wskazać dane osoby fizycznej, które będzie delegowana do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

CZĘŚĆ 2.

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane):

 

Kategoria / Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługi

 

Kod CPV:                                                        80000000-4

 

Nazwa Kodu CPV:                                          Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Okres gwarancji (do 200 znaków):                   24 miesiące

 

Opis przedmiotu zamówienia (do 10 000 znaków):

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Część 2 zamówienia dotyczy wykonania usług w zakresie opisu kwalifikacji dla dziedziny: „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” przez drugiego z dwóch członków zespołu wykonującego usługę opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie”.

 

Zamawiający będzie pełnił funkcje instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zamawiający spełnia podstawowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o miano instytucji certyfikujących.

 

Celem uzyskania funkcji instytucji certyfikującej Zamawiający:

 

- złoży wniosek o nadanie uprawnień do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zapewniając warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji oraz spełniając wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją przeprowadzających określonymi w stosownych obwieszczeniach o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do ZSK,

 

- przeprowadzi procedurę nadawania uprawnień do certyfikowania,

 

Zamawiający w ramach projektu przygotuje i wystąpi do właściwego Ministra z wnioskiem o włączenie danej kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) odpowiedniej dla dziedziny eksploatacji portów i terminali lotniczych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Zadaniem wybranego w niniejszym postępowaniu dwu-osobowego zespołu będzie dokonanie opisu kwalifikacji dla dziedziny „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie” w sposób umożliwiający Zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie wyżej opisanej procedury.

 

Opis kwalifikacji powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogi wynikającymi z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020.226 t.j. z dnia 2020.02.12 z p. zm.).

 

Forma współpracy: Umowa B2B lub cywilno-prawna umowa B2C

 

Termin wykonania zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 31 grudnia 2024 r.

 

Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia powinna być łączną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości (bez względu na liczbę godzin poświęconych na jego realizację).

 

W ramach części nr 2 wybrany zostanie drugi z dwóch członków zespołu, którzy wspólnie będą zobowiązani do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się, że osoba delegowana do wykonania przedmiotu zamówienia (wykonawca osobiście lub osoba przez wykonawcę delegowana do wykonania przedmiotu zamówienia) będzie rzetelne, terminowo, z należytą starannością, w dobrej wierze i z poszanowaniem najlepiej pojętego interesu Zamawiającego, współpracować z pierwszym członkiem zespołu wybranym przez Zamawiającego.

 

Ustalone w niniejszym postępowaniu warunki udziału, kryteria oceny ofert oraz inne wymagania mają zastosowanie zarówno do części 1 jak i do części 2.

 

Wykonawca nie będący osobą fizyczną w treści oferty musi wskazać dane osoby fizycznej, które będzie delegowana do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

---------------------------------------

 

 

 

 

 

 1. WARUNKI:

 

WARUNEK I.

 

Typ wymagań i ich opis (6000 znaków):

 

Wiedza i doświadczenie:

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca osobiście (jeżeli jest osobą fizyczną) lub osoba delegowana przez Wykonawcę do wykonania usług (w przypadku złożenia oferty przez osoby inne niż osoby fizyczne) posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:

 

 1. a) odnoście doświadczenia: prawidłowe zrealizowanie 3 (trzech) usług lub zamówień o podobnym charakterze bez względu na ich wartość, w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy- w tym okresie. Warunek doświadczenia może zostać również spełniony poprzez wykazanie posiadania doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w lotnictwie przez okres co najmniej 5 lat łącznie (bez względu na ilość zrealizowanych usług lub ilość podmiotów na rzecz których usługi były świadczone, bez względu na okres świadczenia usług).

 

Celem spełnienia warunku z zakresu doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zrealizowanych usług lub wykaz doświadczenia zawodowego (ze wskazaniem co najmniej: osoby zamawiającej, przedmiotu zamówienia/doświadczenia zawodowego, okresu realizacji) oraz CV lub życiorysu zawodowego osoby fizycznej która będzie realizować usługi.

 

 

 1. b) odnośnie wiedzy: posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego znajomości przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

 

Celem spełnienia warunku z zakresu wiedzy Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia (w treści oferty) oraz dodatkowo złożenia CV lub życiorysu zawodowego osoby fizycznej która będzie realizować usługi.

 

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. Oferta Wykonawcy nie spełniająca warunków będzie podlegać odrzuceniu.

 

 

 

 

WARUNEK II.

 

Typ wymagań i ich opis (6000 znaków):

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 

- oferta (Zamawiający zaleca korzystanie z Załącznika nr 1- Formularz oferty),

- oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia)

- wykaz doświadczenia (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

- CV/Życiorys zawodowy.

 

Dodatkowo opcjonalnie, wyłącznie jeżeli dotyczy danego Wykonawcy:

- pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,

- wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw lub przedsiębiorców zagranicznych dokument wskazujący na zasady reprezentacji Wykonawcy pochodzący z obowiązkowego rejestru właściwego dla Państwa siedziby Wykonawcy, przetłumaczony na język polski.

 

 1. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy sporządzić w języku polskim lub dołączając tłumaczenie na język polski.
 2. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę w ramach jednej części. UWAGA: Jedna osoba fizyczna może objąć stanowisko tylko jednego z dwóch członków zespołu. Oznacza to, że Wykonawca będący osobą fizyczną zamierzający osobiście zrealizować przedmiot zamówienia może złożyć ofertę tylko w ramach jednej części niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będący osobą fizyczną (albo zamierzający delegować do wykonania usług inną osobę fizyczną) może złożyć ofertę dla obu części pod warunkiem, że wskaże dwie inne osoby fizyczne delegowane do członkostwa w dwu-osobowym zespole.
 3. Oferta (wraz z załącznikami) musi zostać podpisana w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej podpis (np. czytelny podpis lub popis i pieczątka), przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 4. Oferta musi zostać złożona za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (BK2021). Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu podpisanego oryginału lub w postaci pliku zawierającego podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany.
 5. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy zadawać poprzez zakładkę „Pytania” w portalu Baza Konkurencyjności (BK2021).
 6. W przypadku podania ceny w walucie obcej na potrzeby oceny ofert przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert, a w przypadku braku publikacji w tym dniu kursów walut, z pierwszego dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w którym kursy te zostały opublikowane.
 7. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni kalendarzowych).
 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków i wymagań wskazanych w Ogłoszeniu.
 10. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych (na I lub II część).
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 12. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści oferty lub w przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających brak wystąpienia podstaw do wykluczenia Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia wymaganego dokumentu. Z uwagi na ograniczone możliwości komunikacji poprzez portal Baza Konkurencyjności (BK2021) komunikacja odbywać się będzie drogą e-mailową z wykorzystaniem adresu: przetargi@aerosilesia.eu W sytuacjach kiedy:

- pomimo wezwania Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie przedstawi wymaganych dokumentów w terminie,

- złożone wyjaśnienia lub dokumenty w dalszym ciągu nie będą pozwalać na jednoznaczną ocenę oferty lub będą wskazywać na konieczność odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy, wówczas oferta zostanie odrzucona albo Wykonawca wykluczony z postępowania.

 1. Po udzieleniu wyjaśnień przez Wykonawcę Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe. Wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty po upływie terminu ich składania.
 2. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić ofertę jeśli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w ofercie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jak i zmiany treści Ogłoszenia, w każdym czasie bez podawania przyczyny, a w szczególności w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą lub gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę przeznaczona na finansowanie zamówienia.
 4. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.
 5. Zamawiający zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, zawarcie umowy na realizację zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą.
 6. W przypadku nie podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), umowa zostanie zaproponowana Wykonawcy, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.
 7. Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych (np. miesięcznych) za wykonany częściowo zakres przedmiotu umowy.
 8. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł rozstrzygnąć postępowania z powodu przyznania tej samej ilości punktów wobec więcej niż jednej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawców (z wykorzystaniem podanych adresów e-mail), którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Powyższa procedura może być powtarzana.

 

 

 

WARUNEK III.

 

Typ wymagań i ich opis (6000 znaków):

 

Warunki organizacyjne.

 

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia a Wykonawcą, które polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 4. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

 

Dla potwierdzenia braku wystąpienia podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

 

 

 

VII.     KRYTERIA OCENY OFERT (wymagane):

 

 

 1. KRYTERIUM: Cena brutto w PLN lub innej walucie

 

Waga punktowa 100 %

 

Maksymalna liczba pkt: 100 pkt

 

Kryterium zostanie obliczone wg następującego wzoru: (najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród ofert ocenianych / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 100. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu i wykonawcy którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

 

 

 

VIII.    POZOSTAŁE

 

Zamówienia uzupełniające (6000 znaków) (opcjonalnie):

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

 

Warunki istotnych zmian umowy (6000 znaków) (wymagane):

 

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie bez względu na przyczynę. Zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły zostać wprowadzone w następujących przypadkach i na następujących zasadach:

 • w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do zmienionych przepisów,
 • w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie, w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do umowy o dofinansowanie lub zasad realizacji projektu,
 • w przypadku zaistnienia siły wyższej rozumianej jako niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, niezależnych od woli jednej lub obu stron okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych lub innych, którym nie dało się zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności skutkujących brakiem możliwości terminowego wykonania przedmiotu umowy,
 • w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie jego sprecyzowania, uzupełnienia, sprostowania, modyfikacji spowodowanych błędami, lukami lub sprzecznościami istniejącymi w opisie przedmiotu zamówienia lub innymi przesłankami technicznymi, technologicznymi celem wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający celom lub założeniom projektu,
 • w przypadku wszelkich zamian wynikających z otrzymania zaleceń lub decyzji Instytucji Pośredniczącej, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

Ponadto zmiany będą mogły zostać wprowadzone w sytuacjach, o których mowa w sekcji 3,2,4, pkt 4)  Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

 

 

 1. Załączniki:

 

 

 • wzór formularza ofertowego,
 • wzór oświadczenia o braku powiazań kapitałowych lub osobowych,
 • wzór wykaz doświadczenia
 • klauzula informacyjna RODO