A+
A-
X
28
stycznia
2020

UWAGA!!!! wydłużenie terminu składania ofert - Zapytanie Ofertowe z dn. 28.01.2020

 

UWAGA !!!!! Edycja - wydłużenie terminu składania ofert. 

Dotyczy organizacji wyjazdu i uczestnictwa w The 2020 Convention Little Rock, Arkansas dla 2 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Szczegółowe Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania. - Zapytanie Ofertowe edytowano.

Zawiadomienie zd. 08.02.2020r.  o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 28.01.2020r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli nastepujący wykonawcy:

Sun & More Sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin/ Data: 07.02.2020 Godz.: 10:57/ Oferta odrzucona gdyż przedmiot zamówienia jest niezgodny z ogłoszonymi zmianami liczby uczestników

Biuro Turystyki BIAL – TUR Sp. z o.o. Ul. Krakowska 17 15-875 Białystok / Data: 07.02.2020 Godz.: 11:42/ 15 282 zł netto/ 15 282 zł brutto

Cristal Travelnet Sp z o.o ul.Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 07.02.2020 Godz.: 12:39/ 13 700 zł netto/ 13 700 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.