A+
A-
X
23
lutego
2022

Zapytanie Ofertowe nr 1 z dn. 23.02.2022

 

Dotyczy zamówienia na: Budowa budynku produkcyjnego – warsztatowego z antresolą magazynową zlokalizowanego w Drogomyślu na działce 690/5 w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Kod CPV (numer i nazwa):

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Pytania i odpowiedzi z dn. 01.03.2022r. znajdują się poniżej:

Pytanie 1: Przedmiar robót przewiduje montaż konstrukcji stalowej ETAP 90-600. Czego dotyczy ta konstrukcja – ryglówka? Nie ma w załączonych rysunkach. (Pytanie od firmy KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k)


Odp.: konstrukcja stalowa ETAP 90-600 dotyczy wykonania konstrukcji stalowej:
- podkonstrukcji ścian ryglowych w osi nr 1, 3 i 7
- dźwigarów dachowych z blachownic,
- stężeń konstrukcji stalowej ścian i dachu,
- płatwii dachowych
Elementy konstrukcji poza dźwigarami dachowymi zaprojektowano z profili zamkniętych - rur prostokątnych i kwadratowych. Ponadto w zestawieniu ujęto wszelkiego rodzaju marki stalowe podporowe, uchwyty itp.


Pytanie 2: Brak załączonej konstrukcji dachu – przedmiar zawiera konstrukcję drewnianą? (poz.2.3). W opublikowanym wcześniej pliku była konstrukcja stalowa z płatwiami zimnogiętymi. (Pytanie od firmy KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k)


Odp.: Konstrukcja drewniana występuje w części okapowej ścian szczytowych w osi nr 1 i 7, elementy drewniane o przekroju 10/17 cm są przewieszone poza lico ściany. Konstrukcja drewniana przykręcana jest do płatwii stalowych - rury prostokątnej 160x100x4mm.
Poprzedni przetarg został anulowany – prosimy odwoływać się do przetargu ogłoszonego w dniu 23.02.2022r.

Kaniów, 03.03.2022r.

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania Ofertowego z dnia 23.02.2022 r.

 

Pytanie 1: W celu wykonania wyceny zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji z zakresu:

  1. konstrukcji nośnej dachu.
  2. Instalacji wentylacji mechanicznej – przede wszystkim zestawienie central wraz z sterowaniem
  3. Instalacji elektrycznej – schematy elektryczne projektowanych rozdzielni głównej oraz podrozdzielni

 (Pytanie od firmy KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k)

 Odp.:
1. 
Inwestor jest w posiadaniu projektu wykonawczego konstrukcji stalowej jednak do sporządzenia oferty nie jest koniecznym przekazywanie do wglądu oferentom tegoż projektu, kosztorys przedmiarowy określa dokładnie ciężar konstrukcji stalowej.

 

  1. W załączniku pod nazwą „Przedmiar robót” widnieje zapis: „WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE, GRZEWCZE, WENTYLACJA MECHANICZNA - wykonanie instalacji wraz z opracowaniem projektu technicznego”. Jest to punkt nr 7 w/w załącznika. W związku z tym, wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej leży po stronie wykonawcy.
    Ofertę należy wykonać w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - instalacja wentylacji obejmuje pomieszczenia socjalne, szatnie i toalety o łącznej kubaturze około 70.0 m3, i przy założeniu 2-krotnej wymiany powietrza wydajność centrali powinna wynosić około 150 m3/h. Proponuje się zastosowanie niewielkiej centrali wentylacyjnej o maksymalnej wydajności 250 m3/h. Sterowanie pracy centrali powinna uwzględniać czasowy pobyt ludzi w tych pomieszczeniach. 

 

3.W załączniku pod nazwą „Przedmiar robót” widnieje zapis: „WEWNĘTRZNE INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wykonanie instalacji wraz z opracowaniem projektu technicznego”. Jest to punkt nr 5 w/w załącznika. W związku z tym, wykonanie projektu instalacji elektrycznej leży po stronie wykonawcy.
Analogicznie ofertę należy wykonać w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - schematy instalacji elektrycznej należy zaprojektować przez oferenta, też dotyczy to podrozdzielni dostosowanych do przyjęcia mocy szczytowej 40.0 kW. Pozostałe dane wg specyfikacji. 

 

 

W ramach zapytania ofertowego z dnia 23.02.2022r. na adres zmawiającego wpłynęły oferty od firm: KONS REM Sp. z o.o. oraz NADZÓR I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Kazimierz Pawliczek. W wyniku oceny najwięcej punktów otrzymała oferta od firmy NADZÓR I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Kazimierz Pawliczek i to z nią zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.