A+
A-
X
17
sierpnia
2023

Zapytanie ofertowe nr. 10 z dn. 17082023

 

Dotyczy zamówienia na: Dostawa nowej Hali mobilnej, przenośnej – konstrukcja namiotowa w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:                Hala mobilna, przenośna – konstrukcja namiotowa

Rodzaj zamówienia:       Dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa):

 

44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie nowego środka trwałego: hala mobilna, przenośna – konstrukcja namiotowa z parametrami ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz pozostałe szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym i załącznikach znajdujących się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 19.09.2023r. do godz. 16:00

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę REKORD Hale Namiotowe Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

  1. REKORD Hale Namiotowe Sp. z o.o./ 857 941,88 zł netto/ 1 055 268,51 zł brutto/ 100 pkt Oferta wpłynęła w dniu 19.09.2023 r. o godz. 12:36/ drogą mailową: przetargi237@aerosilesia.eu