A+
A-
X
30
sierpnia
2023

Zapytanie Ofertowe nr 12 z dn. 30.08.2023

 

Dotyczy zamówienia na: Dostawa boroskopu – typ: wideoendoskop w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Przedmiot zamówienia:   Dostawa boroskopu – typ: wideoendoskop

Rodzaj zamówienia:          dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa): 33168100-6 Endoskopy

               

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie nowego środka trwałego: boroskopu z parametrami ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz pozostałe szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym i załącznikach znajdujących się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 08.09.2023

!!! UWAGA !!!

  • Pytanie numer 1, data wysłania 2023-09-05 19:02:11, data opublikowania

    Dzień dobry, w nawiązaniu do ogłoszenia nr 2023-13362-171614 na zakup wideoendoskopu, a dokładniej szczegółowej specyfikacji technicznej proszę o informację czy Zamawiający dopuści model wideoendoskopu, który posiada wbudowane serwomotory wspomagające artykulację sondy za pomocą joysticka oraz obiektyw o głębi ostrości obrazu DOF od 10 mm do 100 mm i polu widzenia 120 stopni?

    Udzielono odpowiedzi

    Zamawiający nie dopuszcza boroskopu o parametrach wyszczególnionych w pytaniu ponieważ nie spełnia on warunków zamówienia tj.: - Artykulacja końcówki sondy mechaniczna realizowana przy użyciu joysticka ; - Pole widzenia oraz głębia ostrości również nie spełniają parametrów opisanych w zamówieniu. W zamówieniu jest podane głębia ostrości obrazu w zakresie DOF od 5 do 150 mm a pole widzenia FOV 100 - 110 stopni.

    Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę NDT-NET Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, złożona przez: 1 NDT-NET Sp. z o.o. 39 696,00 zł netto/48 826,08 zł brutto 100 pkt. Oferta wpłynęła w dniu 04.09.2023 r. o godz. 18:06/ drogą mailową: przetargi237@aerosilesia.eu