A+
A-
X
21
września
2023

Zapytanie Ofertowe nr 13 z dn. 21.09.2023

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę Yotta Volt Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. 1. YottaVolt Sp. z o.o./ ul.Żelazna 40 lok.101/ Cena: 92 546,77 zł netto/ 113 832,53 zł brutto/ Data wpłynięcia oferty: 06.10.2023 godz. 12:33 - mailowo

!!! UWAGA!!! w dniu 29.09.2023 Zapytanie Ofertowe zostało edytowane, jednocześnie wydłużono termin na składanie ofert do dnia 06.10.2023r. do godziny 14:00

Stara treść: III. TERMIN REALIZACJI UMOWY Termin realizacji umowy (wykonania zamówienia): nie później niż do dnia 30.10.2023. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w miesiącu: wrzesień 2023. Maksymalny termin wykonania zamówienia jakiego wymaga Zamawiający to dzień 30.10.2023r. Oferty zawierający późniejszy okres dostawy będą podlegać odrzuceniu.

Nowa treść: III. TERMIN REALIZACJI UMOWY Termin realizacji umowy (wykonania zamówienia): nie później niż do dnia 29.12.2023. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w miesiącu: październik 2023. Maksymalny termin wykonania zamówienia jakiego wymaga Zamawiający to dzień 29.12.2023r. Oferty zawierający późniejszy okres dostawy będą podlegać odrzuceniu.

Dotyczy zamówienia na: Dostawa uniwersalnego system pomiarowego układów elektrycznych, do badań układów zasilania napędu oraz układów zapłonowych silników elektrycznych w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Uniwersalny system pomiarowy układów elektrycznych, do badań układów zasilania napędu oraz układów zapłonowych silników elektrycznych

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa):

 

38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 02.10.2023r.