A+
A-
X
20
października
2023

Zapytanie Ofertowe nr 16 z dn. 20.10.2023

 

Dotyczy zamówienia na: Dostawa Lotniczego testera wyposażenia komunikacyjno- nawigacyjnego w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Lotniczy tester wyposażenia komunikacyjno- nawigacyjnego

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa):

 

38110000-9 Przyrządy nawigacyjne

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 27.10.2023r. 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej MERATRONIK S.A., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej MERATRONIK S.A. ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa 100 pkt data wpłynięcia oferty: 27.10.2023 godz. 11:39