A+
A-
X
30
listopada
-0001

Zapytanie ofertowe nr ŁK 37-5.1 dotyczące wykonania systemu odciągu par z filtrem powstałych w procesie spawania laserowego.

 

 

 

Bielsko Biała, dn. 3 marzec 2015r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z uruchomieniem projektu „Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 5.1 Federacja Firm lotniczych „Bielsko” przesyła zapytanie ofertowe dotyczące:

 

WYKONANIE SYSTEMU ODCIĄGU PAR Z FILTREM POWSTAŁYCH W PROCESIE SPAWANIA LASEROWEGO.

 

 „Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków
i partnerów Śląskiego Klastra Lotniczego, do którego należą zarówno przedsiębiorcy,  jak też instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Cel ten jest zgodny z celem działania 5.1 POIG.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK37-5.1 POIG/SKL z dnia 3 marca 2015r.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Tytuł projektu:„Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych”

 

Zamawiający: Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów, NIP 547-208-59-92

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Federacja Firm Lotniczych „Bielsko” zwraca się z prośbą o przestawienie oferty cenowej na dostawę do Zamawiającego fabrycznie nowego odciągu par z filtrem powstałych w procesie spawania laserowego zgodnie z poniższym:

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV

 

 1. 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

 

Przedmiot zapytania

 1. Zakres prac związanych instalacją nowego odciągu par z filtrem powstałych w procesie spawania laserowego:

 

 1. Podłączenie jednostki filtracyjnej o wydajności 4200m3/h i mocy 5,5kW do celi spawalniczej przez dwa istniejące otwory odciągowe wewnątrz każdej celi,
 2. Wykonanie rurociągu głównego z tyłu po zewnętrznej stronie celi zrobotyzowanej na wysokości dachu i podłączonego do filtra ustawionego przy stanowisku zrobotyzowanym,
 3. Podłączenie jednostki filtracyjnej do zasilania 5x4mm2, zabezpieczenie 25A,
 4. Wykonanie podłączenia układu oczyszczania filtrów do sprężonego powietrza  o ciśnieniu 5 bar,
 5. Należy przyjąć wymiary jednostki filtracyjnej 900x900x2540mm (a x b x h)
 6. Należy przyjąć powierzchnie filtracyjną 60m2,

 

Adres dostawy i instalacji:

 

Wielton S.A.
ul. Baranowskiego 10a
98-300 Wieluń

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

- Oferty należy składać do dnia 6.03.2015r.do godziny 12.00 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@aerosilesia.eu , w sposób tradycyjny (listownie, kurierem) lub  osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Oferta dot. FFLB działanie 5.1  - NR ŁK37-5.1 POIG/SKL z dnia 3 marca 2015r.

NIE OTWIERAĆ”

 

na adres: Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów

 

- O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.03.2015r. o godz. 12.30

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

-        Składać można tylko oferty kompletne obejmujące całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

-        Proszę podać cenę za całość przedmiotu zamówienia.

-        Cena przedmiotu zamówienia powinna zostać podana w PLN lub innej walucie niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

-        Cena ta (cena netto) będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty;

-        Zaleca się, aby cena podana była w rozbiciu na cenę netto, wartość podatku od towarów i usług oraz cenę brutto, zawierającą ten podatek. W przypadku braku podania ceny brutto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

-        W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia porównania ofert. Cena brutto zostanie obliczona przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT zgodnego z obowiązującymi przepisami.

-        Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Do 27.03.2015r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny:

 

Kryteria oceny i ich waga.

Oferowana cena ogółem netto za całość przedmiotu zamówienia - 100 %

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100% gdzie:

C min - najniższa cena ogółem netto spośród ofert nieodrzuconych

C n - cena ogółem netto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
 2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

 

WARUNKI FORMALNE SPORZĄDZENIA OFERTY

 

1)   oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

2)   dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;

3)   w ofercie należy podać pełną nazwę z adresem firmy (dopuszcza się odcisk pieczęci);

4)   oferta musi posiadać datę sporządzenia;

5)   oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy;

6)   oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

7)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia,

b) dysponują zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe wymogi.

 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

9) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego:

Gabriela Gaweł (FFLB) tel: 0048 533 643 289

Rafał Lis (Wielton) tel: 0048 502 282 792.

 1.  W przypadku nie uzyskania ofert lub uzyskania mniej niż trzech ofert postępowanie zostanie unieważnione.
 2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.aerosilesia.euoraz w siedzibie Zamawiającego: FFLB,  Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów.

4. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie ogłoszona na stronie internetowej   Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Dołączone pliki: