A+
A-
X
05
sierpnia
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 05.08.2021

 

Zapytanie ofertowe z dn.05.08.2021

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w NUFAM 2021 – Targi Pojazdów Użytkowych (Karlsruhe/Niemcy) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Z dn. 11.08.2021 - w załączniku znajdują się zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi.

Zawiadomienie z dn.24.08.2021r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 05.08.2021r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Movement Adam Sidoruk/ ul. Ogrodowa 43, 62-002 Suchy Las, Data: 16.08.2021 godz. 15:45/ cena netto: 450 013 zł, cena brutto: 553 515,99 zł

Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.