A+
A-
X
06
marca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 06.03.2018

 

Zapytanie ofertowe z dn. 06.03.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w AERO 2018 - Friedrichshafen uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 22.03.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 06.03.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

PERFEKT Anna Rudzka | ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok| 14.03.2018 | 345 352 zł netto | 386 372,96 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę PERFEKT Anna RudzkaSzczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.