A+
A-
X
07
marca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 07.03.2018

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 07.03.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową TAPA 2018 (Bangkok, Tajlandia) dla 5 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 23.03.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 07.03.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Sun & More Sp. z o.o. | ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin | Oferta złożona przez Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, podlega odrzuceniu zgodnie z §4 ust. 8 pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień przez Stowarzyszenie działające pod nazwą Federacja Firm Lotniczych Bielsko z siedzibą w Kaniowie współfinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej. Przedmiotowa oferta jest niezgoda z treścią zapytania ofertowego z dnia 7 marca 2018 r. Niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego wnikała z faktu, iż Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia, że oferenci są zobligowani do wskazania w ofercie 3 propozycji hoteli, z których Zamawiający dokona wyboru miejsca zakwaterowania. Oferta złożona przez Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wskazywała tylko jeden hotel. Wobec powyższego zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień, Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę.

Cristal Travelnet Sp. z o.o. | Mickiewicza 15, 19-300 Ełk | 29 300 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.