A+
A-
X
09
maja
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 09.05.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Manufacturing World Japan - Tokio oraz konferencja ICAMIT - Kyoto

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dn. 27.05.2022r.

Na podstawie §7 ust. 1 lit. d) Regulaminu udzielania zamówień przez stowarzyszenie działające pod nazwą

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy z siedzibą w Kaniowie współfinansowanych w ramach środków z UE, niniejszym

postanawiamy unieważnić postępowanie wszczęte w dniu 09.05.2022 r. poprzez publikację zapytania ofertowego z

  1. 09.05.2022 r na naszej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności, wobec wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było wcześniej przewidzieć (nie uzyskanie wizy służbowej). Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Manufacturing World Japan - Tokio oraz konferencja ICAMIT – Kyoto.