A+
A-
X
09
grudnia
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 09.12.2021

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 09.12.2021

Dotyczy: organizacji i zabudowy stoiska wystawowego na targach Agritechnika 2022 dla 3 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

W dniu 13.12.2021 postępowanie zostało anulowane. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.