A+
A-
X
10
stycznia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 10.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i wystawiennictwa w targach Geo Week 2023, luty 13-15, Colorado Convention Center Denver USA.

 

 

Kod i nazwa CPV:

 

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne w plikach do pobrania.

Na adres Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

  1. Sun and More Sp. Z o.o. /Ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/ Data: 2023-01-19 godz. 21:32 W związku z przeprowadzonym przetargiem informujemy, że postępowanie nie zostało zakończone wyborem oferty. Z powodu braku ważnych ofert w postępowaniu, wszystkie oferty zostały odrzucone.

Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.