A+
A-
X
12
grudnia
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 12.12.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach IDEX 2023 (Abu Dhabi / Zjednoczone Emiraty Arabskie)  uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

55100000-1 Usługi hotelarskie

 

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

W dniu 28.12.2022 unieważniono niniejsze postępowanie, szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.