A+
A-
X
16
października
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 16.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 16.10.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Automechanika Shanghai uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 25.10.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 16.10.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

PERFEKT Anna Rudzka ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok | Data: 24.10.2018, godz: 11:43 |295 900 zł netto / 361 887 zł brutto

 

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.