A+
A-
X
17
lipca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 17.07.2018 r.

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 17.07.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na misję gospodarczą (São Paulo/ Brazylia) dla 6 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 27.07.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 17.07.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin | Data 26.07.2018, Godz: 13:23 |Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

2. DMC Continental Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice | Data 26.07.2018, Godz: 14:06 |Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

3. CKP Sp. z o.o., ul. Ks. Ścigały 10, 40-208 Katowice | Data 26.07.2018, godz: 14:48 |64 500 zł netto / 64 500 zł brutto 

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy CKP Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.