A+
A-
X
17
października
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 17.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 17.10.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w WebSummit (Lizbona, Portugalia) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 26.10.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 17.10.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków |Data 25.10.2018, Godz: 10:06 |Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

2. Cristal Travelnet Sp z o.o, ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk | Data 25.10.2018, godz: 11:13 |29 100 zł netto / 29 100 zł brutto 

3. CKP sp. z o.o, ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna | Data 25.10.2018, godz: 11:47 |86 900 zł netto / 86 900 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.