A+
A-
X
18
marca
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 18.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 18.03.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Air Convention Asia 2019 (Bangkok / Tajlandia) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 03.04.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 18.03.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.DELTA TOUR Sp. z o.o., ul.Czerska 18, 00-732 Warszawa | Data 22.03.2019 godz:14:22 |Oferta odrzucona w związku z niezgodnością oferty z treścią zapytania ofertowego (przedmiotu zamówienia).

2.HOLIDAY TOUR Szymon Wołkowicz, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa  | Data 22.03.2019 godz:15:20 |Oferta odrzucona w związku z niezgodnością oferty z treścią zapytania ofertowego (przedmiotu zamówienia).

3.Tourasia Polska S.A., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa | Data 26.03.2019 godz:11:32 | 126 119 zł netto / 126 119 zł brutto

4.CKP Spółka z o.o., Rynek 5, 43-200 Pszczyna | Data 26.03.2019 godz:11:51 | 89 000 zł netto / 89 000 zł brutto

5.Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin | Data 26.03.2019 godz:11:54 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów.

6.Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok | Data 26.03.2019 godz:11:55 | Oferta odrzucona w związku z niezgodnością oferty z treścią zapytania ofertowego (przedmiotu zamówienia).

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy CKP Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.