A+
A-
X
19
stycznia
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 19.01.2018

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 19.01.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową Aviation Festival Asia 2018 – Suntec Convention Centre (Singapur) 6 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA  ZMIANA z dn. 23.01.2018 r.

 

Zmieniono zapytanie ofertowe w dniu 23.01.2018

Zmiana dot. Punktu VI. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania ocen ich spełnienia przez zamawiającego. Informacja o zakazie powiazań kapitałowych. Podpunkt 1. Treść zmiany:

  1. Zamawiający wymaga, aby Oferenci składający ofertę dysponowali następującym doświadczeniem:
  • w przeciągu 3 ostatnich lat (lub, w przypadku, gdy działalność prowadzona jest krócej – w okresie jej prowadzenia) wykonał minimum 2 usługi polegające na organizacji transportu, noclegu i ubezpieczenia uczestników wyjazdu dla co najmniej 2 (dwóch) osób o wartości każdej z nich co najmniej 20 tysięcy zł brutto.

Wersja pierwotna:

  • w przeciągu 3 ostatnich lat (lub, w przypadku, gdy działalność prowadzona jest krócej – w okresie jej prowadzenia) wykonał minimum 3 usługi polegające na organizacji transportu, noclegu i ubezpieczenia uczestników (koszty leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu podręcznego) wyjazdu dla co najmniej 2 (dwóch) osób do kraju położonego na obszarze geograficznej Azji o wartości każdej z nich co najmniej 20 tysięcy zł brutto.

Ze względu na charakter zmiany nie wydłużono terminu składania ofert w postępowaniu.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 31.01.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 19.01.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Cristal Travelnet Sp. z o.o. | Mickiewicza 15, 19-300 Ełk | 55 500 zł brutto

Aina Travel Sp. z o.o. | ul. Sereno Fenn'a 14/1, 31-143 Kraków | 64 370 zł brutto

Top - Podróże Sp. z o.o. | Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin |nie podlega ocenieOferta odrzucona ze względu na to, że została złożona po terminie składania ofert (termin składania ofert upływał 29.01.2018 r. o godz. 16:00, podczas gdy oferta podmiotu Top – Podróże Sp. z o.o. wpłynęła do Beneficjenta w dniu 29.01.2018 r. o godz. 16:15)

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o.  Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.