A+
A-
X
19
grudnia
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 19.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 19.12.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w CES – Unmanned Systems (Las Vegas/USA) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 28.12.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 19.12.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra| Data 27.12.2018, godz: 9:54 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

2. Cristal Travelnet Sp z o.o, ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk |Data 27.12.2018, godz: 10:00 | 42 870,00 zł netto / brutto

3. Biuro usługowo-turystyczne ATLANTIC, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów | Data 27.12.2018, godz: 11:52 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.