A+
A-
X
22
marca
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 22.03.2023 - UWAGA!!! Zapytanie Ofertowe edytowane w dniu 29.03

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej dla 8 uczestników projektu, w tym

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „AirDotShow oraz SPIE Orlando 2023” 27.04 -06.05.2023

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania

!!! UWAGA !!! W dniu 29.03.2023 zapytanie ofertowe zostało edytowane - znajduje się ono w plikach do pobrania, niniejszym wydłużono termin na składanie ofert do dnia 06.04.2023r.

Na adres zamawiającego, swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:
1. GMsynergy / ul. Tuszyńska 67, Kraków 95-030 Rzgów, 124 600 zł netto/ 124 600 zł brutto/ data: 06.04.2023 godz. 12:50
2. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ 159 960 zł netto/ 159 960 zł brutto/ Data:06.04.2023 godz.: 18:25
3. Orient Travel Sp. z o.o./ ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice/ 171 723 zł netto/ 171 723 zł brutto/ oferta odrzucona - oferta złożona przez BK

W wyniku oceny wybrano ofertę GMsynergy Sp. z o.o. sp. jawna. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.