A+
A-
X
22
grudnia
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 22.12.2021

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Aviation Week MRO Latin America 2022, Mexico City

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Orient Travel Sp. z o.o. /Ul. Warszawska 36 40-010 Katowice/ Data: 03.01.2022 godz.: 10:53/ oferta odrzucona

Sun & More/ ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin/Data: 03.01.2022r. godz.: 10:04/ 127 000 zł netto/ 127 000 zł brutto

Cristal Travelnet / ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 03.01.2022r. godz.: 10:34/ 117 600 zł netto/ 117 600 zł brutto

Perfekt Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 03.01.2022r. godz: 10:55/ 114 150 zł netto/ 114 150 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.