A+
A-
X
23
października
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 23.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 23.10.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w w 11th Annual Flight Operations Conference 2018 (Londyn/Wielka Brytania) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 05.11.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 23.10.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.Fundacja PAIDEIA, ul.Bankowa 12a, 40-007 Katowice | Data 30.10.2018, godz: 14:43 |29 750 zł netto / 36 592,50 zł brutto

2. Sun & More Sp. z o. o., ul.Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin |Data 31.10.2018, godz: 10:53 |Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie ubezpieczenia.

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Fundacja PAIDEIA. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.