A+
A-
X
23
grudnia
2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 23.12.2020

 

Zapytanie ofertowe z dn. 23.12.2020 

Dotyczy: Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu określenia potencjalnych zagrożeń dla działalności eksportowej przedsiębiorstw na 4 rynki określone przez Zamawiającego dla 8 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

80500000-9 Usługi szkoleniowe

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ROZSTRZYGNIĘCIE: POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNOIONE