A+
A-
X
25
maja
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 25.05.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach IAA Targi Pojazdów Użytkowych (Hannover/Niemcy), uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.Movement Adam Sidoruk/ Ul. Ogrodnicza 43 62-002 Suchy Las/ 1 250 000 zł netto/ 1 537 500 zł brutto/Data:28.06.2022 godz.: 11:45

W wyniku oceny wybrano ofertę Movement Adam Sidoruk Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.