A+
A-
X
28
kwietnia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 28.04.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach AGRITECHNICA 2023 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczególowe zawiadomienie wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. J., która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęło 3 oferty.

Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.