A+
A-
X
30
czerwca
2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 30.06.2020

 

Dotyczy zorganizowania wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Wietnam 2020 dla 4 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 „Działania biznesowo – promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Pytania i odpowiedzi znajdują się w plikach do pobrania. - edycja

Zawiadomienie z dn.15.07.2020r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 30.06.2020r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

Holiday Tour Szymon Wołkowicz ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa / Data: 08.07.2020r. Godz.: 13:23/ Oferta odrzucona w związku z nie spełnieniem kryteriów w odnieśnieniu do zapytania ofertowego dotyczących liczby pokoi.
Fundacja Lubelska Akademia Potencjału ul. Kunickiego 26a, 20-417 Lublin/ Data: 09.07.2020r. Godz.: 09:00/49 283,32 zł netto/ 52 89,12 zł brutto
Sun & More Ul. Ogrodowa 2571-037 Szczecin/ Data: 09.07.2020r. Godz.: 11:57/43 800 zł netto/ 43 800 zł brutto
Cristal Travelnet Sp z o.o ul.Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 09.07.2020r. Godz.: 12:29/55 600 zł netto/ 55 600 zł brutto
CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna / Data: 09.07.2020r. Godz.: 12:50/ 43 000 zł netto/ 43 000 zł brutto
ATTIS S.C. ul. Czerwonych Maków 10/37 01-493 Warszawa / Data: 09.07.2020r. Godz.: 14:33/ Oferta została przesłana po terminie.

W wyniku oceny wybrano ofertę CKP sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.