A+
A-
X
17
listopada
2023

ZO nr 18 z dn. 17.11.2023

 

Przedmiot zamówienia:   79951000-5

Pełna nazwa: Usługi w zakresie organizowania seminariów

Rodzaj zamówienia:          usługi

Kod CPV (numer i nazwa):              

 

 

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konferencji dedykowanej dla przedstawicieli branż lotniczej, dronowej i kosmicznej w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Konferencja odbędzie się w siedzibie Śląskiego Klastra Lotniczego, ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

               

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 24.11.2023 r.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę Videeo Expert Marcin Podsiadły, która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

  • Pytanie numer 1, data wysłania 2023-11-22 13:23:48, data opublikowania 2023-11-23

    Szanowni Państwo, Proszę o doprecyzowanie jaki sprzęt multimedialny Wykonawca powinien zapewnić, ponieważ brak takich informacji utrudnia wycenę. Z poważaniem. Paulina Tomaszewska

    Udzielono odpowiedzi

    Szanowni Państwo, Sprzęt multimedialny: zapewnienie mikrofonów, komputer do obsługi wydarzenia, rzutnik oraz połączenie z nim. z poważaniem, Śląski Klaster Lotniczy