A+
A-
X
29
listopada
2023

ZO nr 21 z dn. 29.11.2023 r.

 

Dotyczy zamówienia na: Dostawa systemu ładowania akumulatorów wyposażony w układ testera pojemności akumulatorów, układ obciążenia elektronicznego w warunkach badawczych oraz w ładowarkę do akumulatorów na bazie ogniw li-pol/NI-CD w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Dostawa systemu ładowania akumulatorów wyposażony w układ testera pojemności akumulatorów, układ obciążenia elektronicznego w warunkach badawczych oraz w ładowarkę do akumulatorów na bazie ogniw li-pol/NI-CD 

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

Kod CPV (numer i nazwa):

 

31158000-8 Ładowarki

31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie nowego środka trwałego: System ładowania akumulatorów wyposażony w układ testera pojemności akumulatorów, układ obciążenia elektronicznego w warunkach badawczych oraz w ładowarkę do akumulatorów na bazie ogniw li-pol/NI-CD ujętego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

  1. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych Systemu ładowania akumulatorów wyposażony w układ testera pojemności akumulatorów, układ obciążenia elektronicznego w warunkach badawczych oraz w ładowarkę do akumulatorów na bazie ogniw li-pol/NI-CD

 

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.

 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

  • TERMIN REALIZACJI UMOWY

 

Termin realizacji umowy (wykonania zamówienia): nie później niż do dnia 29.12.2023.

 

Termin realizacji umowy stanowi kryterium oceny oferty i może być krótszy w zależności od wartości zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę IRTSys Sp. z o.o.,

która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.