A+
A-
X
11
grudnia
2023

ZO nr 22 11.12.2023 r.

 

Przedmiot zamówienia:   Laboratoryjne stanowisko serwisowo-montażowe

 

Kod CPV: 51430000-5

 

Pełna nazwa:

Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

 

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie nowych środków trwałych:
Kompleksowa organizacja „Laboratoryjnego stanowiska serwisowo-montażowego” wyposażonego w:

  1. Lutownica (1 sztuka)
  2. Zasilacz (1 sztuka)
  3. Oscyloskop (2 sztuk)
  4. Miliomomierz (1 sztuka)
  5. Tester posiadający funkcję kontroli szczelności systemów nawigacyjnych PITOT/STATIC (1 sztuka)
  6. Tester dewiacji busoli magnetycznej (1 sztuka)

 

O parametrach ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

  1. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych

 

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.

 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę BM AVIATION Błażej Morawski., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.