A+
A-
X
28
kwietnia
2022

zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 28.04.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Dotyczy zamówienia na: dostawę wiertarko-frezarki w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 

                 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Wiertarko - frezarka

Rodzaj zamówienia:         dostawa

Kod CPV (numer i nazwa):              42623000-9 - frezarki

 

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest maszyna wiertarko – frezarka zgodna z parametrami ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

  1. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych wiertarko-frezarki będącej przedmiotem zamówienia

 

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.

 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

Oferent zobowiązany jest zapewnić min. 12 miesięczny okres gwarancji.

 

  • TERMIN REALIZACJI UMOWY

 

Termin realizacji umowy (wykonania zamówienia): nie później niż do dnia 31.12.2023r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z dołączeniem załącznika, który zawierał błąd - zał. 1 - formularz ofertowy, wydłużamy przetarg do 20.05.2022r.

W ramach zapytania ofertowego z dnia 28.04.2022r. wpłynęły 3 oferty: Metal-Trade.pl Wojciech Adamowicz, Metal Technics Polska Sp. z o.o., CORMAK Jerzy Zalewski. W wyniku oceny najwięcej punktów otrzymała oferta od firmy Metal Technics Polska Sp. z o.o. i to z nią zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.