A+
A-
X
28
kwietnia
2022

Zapytanie Ofertowe nr 4 z dn. 28.04.2022

 

Przedmiot zamówienia:   Samolot jednosilnikowy, dwumiejscowy (według załączonej specyfikacji - dla samolotu w klasie NVFR) – w ilości dwóch (2) sztuk

Rodzaj zamówienia:         Dostawa

Kod CPV (numer i nazwa):              34711100-5 samoloty

Przedmiotem zamówienia jest  samolot jednosilnikowy, o zmiennym skoku śmigła, dwumiejscowy, o zasięgu minimalnym 1 000 km lub 7 godzin, na pułapie do 4 000 m, prędkości przelotowej minimum 200km/h, maksymalnej masie startowej do 750kg, z możliwością startu i lądowania z krótkich lotnisk o nawierzchni utwardzonej oraz trawiastej (aeroklubowych, przyzakładowych oraz lądowisk) z możliwością zasilania (oprócz energii elektrycznej) tradycyjnym paliwem samochodowym, wyposażonych w awionikę typu „glass cockpit”, umożliwiającą wykonywanie lotów nocnych. Samolot musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku.

Ponieważ przedmiotem zamówienia są w szt. Samolotów, ich łączny nalot nie może być wyższy niż 1500h.

 

Zamówienie dotyczy ilości dwóch (2) sztuk.

 

Oferent zobowiązany jest zapewnić minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..   Żadne postanowienia oferty, postanowień zawartej umowy w skutek rozstrzygnięcia postępowania lub warunków gwarancji nie mogą modyfikować na niekorzyść Zamawiającego jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Postanowienia gwarancji jakości nie mogą uzależniać obowiązywania gwarancji jakości od spełnienia jakichkolwiek odpłatnych świadczeń przez Zamawiającego.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

  1. Specyfikacja dla samolotu w klasie NVFR – zał.1

 

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.

 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Szanowni Państwo,

w związku z dołączeniem załącznika, który zawierał błąd - zał. 1 formularz ofertowy, wydłużamy przetarg do 03.06.2022r.

W ramach zapytania ofertowego z dnia 28.04.2022r. wpłynęła 1 oferta: Helipoland Sp. z o.o.  i to z nią zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.