A+
A-
X
10
czerwca
2022

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 10.06.2022r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2022

Dotyczy:  Obsługa oficjalnych profili mediów społecznościowych należących do Stowarzyszenia Śląski Klaser Lotniczy w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r.


w ramach projektu pod nazwą „
Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Celem świadczenia usług polegających na obsłudze oficjalnych profili w mediach społecznościowych ŚKL jest:

1)  wsparcie wizerunkowe ŚKL jako Koordynatora Kluczowego Klastra Krajowego, jego projektów, w tym zwiększanie rozpoznawalności znaków towarowych należących do ŚKL „promocja marki SKL”;

2)   zachęcanie osób, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, organizacji, instytucji naukowych do uzyskania statusu członka Krajowego Klastra Lotniczego Śląski Klaster Lotniczy (dalej jako: „KKK SKL”);

3)   zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wydarzeń organizowanych, współorganizowanych, lub których patronem jest ŚKL;

4)    przekazywanie ŚKL bieżących informacji, związanych z dziedziną lotnictwa i kosmonautyki;

5)   zapewnienie stałego kontaktu ze społecznością należącą do strategicznej grupy docelowej, dla której przeznaczona jest oferta ŚKL w tym zapewnienie wymiany informacji pomiędzy tą grupą a ŚKL. Poprzez grupę docelową rozumie się członków KKK ŚKL (byli i obecni), potencjalnych członków KKK SKL – osoby, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, instytucje oświaty, parki technologiczne, aktywnie korzystający z nowych technologii – urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych; zainteresowani tematyką lotnictwa i kosmonautyką;

6)    przedstawianie aktualnych informacji związanych z funkcjonowaniem ŚKL członkom KKK SKL.

 

  1. Do usług informacyjno – promocyjnych świadczonych przez Wykonawcę należeć będzie kreowanie wizerunku KKK SKL oraz SKL jako podstawowego kluczowego klastra krajowego do zrzeszania przemysłu lotniczego i automotive, w tym również przedstawienie sukcesów ŚKL oraz następujące działania informacyjno – promocyjne:

 

1) Działania infromacyjno – promocyjne w ramach serwisu społecznościowego „Facebook” i oficjalnego konta ŚKL (zamieszczanie informacji o projekcie, jego uczestnikach, rezultatach itd.)

2) Działania informacyjno – promocyjne w ramach serwisu społecznościowego „Twitter” i oficjalnego konta ŚKL (zamieszczanie informacji o projekcie, jego uczestnikach, rezultatach itd.)

3) Działania informacyjno – promocyjne w ramach serwisu społecznościowego „LinkedIn” i oficjalnego konta ŚKL (zamieszczanie informacji o projekcie, jego uczestnikach, rezultatach itd.)

4)  Zamieszczanie treści na stronie https://clustercollaboration.eu/, gdzie ŚKL ma swój profil (ŚKL posiada konto na platformie klastrowej)

5) Działania promujące ŚKL  w bazie wiedzy przemysłu dronowego (baza w trakcie powstawania)
6)     Działania informacyjno – promocyjne na stronie należącej do ŚKL https://aerosilesia.eu/

 

 

  1. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

 

1)      pełne i bieżące administrowanie oficjalnymi „profilami” ŚKL w mediach społecznościowych – tj. „Facebook”, „LinkedIn” oraz „Twitter” 

2)     stałe doradztwo związane z obecnością ŚKL w „social mediach”

3)     sprawne reagowanie na zmiany istniejących trendów i zasad funkcjonowania poszczególnych kanałów w mediach społecznościowych;

4)     dyspozycyjność w sytuacjach kryzysowych związanych z wizerunkiem i działaniami informacyjno promocyjnymi ŚKL, 

5)     przedstawianie miesięcznych raportów z wykonywanych działań do 10. dnia kolejnego miesiąca,

6)     przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów dla prawidłowego wykonywania usług w tym w szczególności  grafik związanych z bieżącym prowadzeniem kanałów w mediach społecznościowych

 

  1.       Sposób pozyskiwania informacji przez Wykonawcę:

1)        samodzielne wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji;

2)        samodzielne tworzenie treści;

3)        wykorzystywanie komunikatów ŚKL i członków KKK SKL;

4)        współpraca z ŚKL w zakresie tworzenia materiałów graficznych i multimedialnych.

 

Szanowni Państwo w dniu 13.06.2022r. opublikowano plik z zadanymi pytaniami i odpowiedziami do zapytania ofertowego.

Uwaga!!! W związku z dużą liczbą pytań odnośnie Zapytania Ofertowego, termin zostaje wydłużony do 27.06.202r., godz. 13:00. W załączniku znajduje się nowe Zapytanie Ofertowe.

!!! Uwaga!!! w załącznikach znajduje się odpowiedź na pytania !!!

W ramach zapytania ofertowego z dnia 10.06.2022r. wpłynęło 5 ofert: Pan Pikto Sp. z o.o., U&WE Sp. z o.o., IDEO Force Sp. z o.o., GrupaTAKA Łukasz Szumański, Piotr Skorus sp. cywilna, MediateQa Sp. Cywilna.  Oferta odrzuca - IDEO Foce Sp. z o.o. - brak potwierdzenia referencji. W wyniku oceny najwięcej punktów otrzymała oferta od firmy U&WE Sp. z o.o. i to z nią zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.