A+
A-
X
15
lutego
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 15.02.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach Aero Friedrishafen 2023 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej.”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zajduje się w plikach do pobrania

Zawiadomienie z wyboru oferty!

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. J., która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.