A+
A-
X
20
grudnia
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 20.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.12.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w IDEX 2019 (Abu Dhabi/Zjednoczone Emiraty Arabskie) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 03.01.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 20.12.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok| Data 28.12.2018, godz: 9:38| 268 546 zł netto/ 304 321,58 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.