A+
A-
X
21
marca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 21.03.2018

 

Zapytanie ofertowe z dn. 21.03.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w AUVSI XPONENTIAL 2018 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

UWAGA  ZMIANA z dn. 22.03.2018 r.

Uległ zmianie termin składania ofert z dn. 29.03.2018 roku na dzień 30.03.2018 roku, godzina pozostaje bez zmiany tj. oferty należy składać do godz. 15:00.

Zmieniono zapytanie ofertowe w dniu 23.01.2018

ZAWIADOMIENIE z dn. 05.04.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 21.03.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

PERFEKT Anna Rudzka |ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok | 220 321,9 zł brutto

The Policy Bridge LLC | 1440 G Street NW, Washington DC, 20005, United States | Oferta odrzucona ze względu na to, że została złożona po terminie składania ofert (termin składania ofert upływał 30.03.2018 r. o godz. 15:00, podczas gdy oferta podmiotu wpłynęła do Beneficjenta w dniu 30.03.2018 r. o godz. 15:31) |nie podlega ocenie

W wyniku oceny wybrano ofertę PERFEKT Anna Rudzka Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.