A+
A-
X
23
kwietnia
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 23.04.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 23.04.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Anuga 2019 (Kolonia/Niemcy) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA ZMIANA z dn. 02.05.2019 r.

Zmiana dot.

1. Punktu II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Podpunkt 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB

Treść zmiany:

b) Oferent zapewni bilety lotnicze z dopuszczalną 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz 1 bagaż rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 7 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lubelektroniczną.

 Wersja pierwotna:

a) Oferent zapewni bilety lotnicze bez przesiadek. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz 1 bagaż rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 7 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lubelektroniczną.

2. Punktu V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Podpunkt 1.

Treść zmiany:

1.Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 09.05.2019 r. do godz. 12:00.

Wersja pierwotna:

1.Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12:00.

 

Pytania i Odpowiedzi udzielone w dniu 02.05.2019r. w ramach Zapytania ofertowego z dn. 23.04.2019 r.

 

Pytanie 1: Uprzejmie proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo zapis dot. lotów na loty z 1 przesiadką, ponieważ w podanym terminie loty bezpośrednie nie są dostępne.? (pyt. z firmy SUN&MORE Sp. z o.o.)

Odp: Tak z racji, iż nie ma dostępnych lotów bezpośrednich w wybranym terminie dopuszczone będą loty w 1 przesiadką.

 

Pytanie 2: Czy wizualizacje stoisk mają być dołączone już do oferty?(pyt. z firmy Top – Podróże Sp. z o.o.)

Odp: Tak wizualizacje stoisk mają być dołączone do oferty.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 14.05.2019 r. O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA w ramach Zapytania ofertowego z dn. 23.04.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Navi360 Sp. z o.o., Sroczyn 14, 62-280 Kiszkowo | Data 06.05.2019, godz: 10:22 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie transportu osób oraz zasobów, rezerwacji oraz zabudowy stoiska I oraz II, promocji oraz ubezpieczenia.

 

Federacja Firm Lotniczych Bielsko informujemy, iż z uwagi na brak ważnych ofert postępowanie w ramach Zapytania Ofertowego z dn. 23.04.2019 r. dotyczącego organizacji wyjazdu i uczestnictwa w ANUGA 2019 (Kolonia/Niemcy) nie zostało rozstrzygnięte.