A+
A-
X
28
sierpnia
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 28.08.2018

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 28.08.2018 r.

DOTYCZY: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Intergeo 2018 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 06.09.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 28.08.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok | Data 05.09.2018, Godz: 12:15 |99 900 zł netto/ 121 152,00 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.