A+
A-
X
01
września
2023

Zapytanie Ofertowe nr 11 z dn. 01.09.2023

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę Budownictwo KONIOR Sp. z o.o., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, złożona przez:

  1. Budownictwo KONIOR Sp. z o.o./ 849 000,00 zł netto/ 1 044 270,00 zł brutto/ 100 pkt Oferta wpłynęła w dniu 03.10.2023 r. o godz. 10:08/ do siedziby zamawiającego
  2. Skalski Budownictwo Przemysłowe Sp. z o.o./ 1 219 718,00 zł netto/ 1 500 253,14 zł brutto/ 63,6 pkt Oferta wpłynęła w dniu 03.10.2023r. o godz. 10:53/ drogą mailową na adres zamawiającego
  3. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Montażowe KZ Sp. z o.o. - oferta nierozpatrywana (odrzucona) jako przesłana po terminie składania ofert Ofertę złożono w dniu 03.10.2023 o godz. 12:02/ drogą mailową na adres zamawiającego

Zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.

!!! UWAGA !!!

!!! UWAGA !!! W dniu 29.09.2023 z uwagi na błąd pisarski zaktualizowano załącznik nr 4 (formularz ofertowy - omyłkowo w rubryce KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI wpisano: (podany w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy), natomiast Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym powinno być: TERMIN REALIZACJI (podany w tygodniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy)

oraz poprawiono Zapytanie Ofertowe:

Stara treść: IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3. posiadają odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykażą prawidłowe zrealizowanie min. 3 (trzech) zamówień na roboty budowlane lub zamówień o podobnym charakterze (o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto [słownie: siedemset tysięcy złotych brutto) w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy- w tym okresie; VII. DOKUMENTY JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY WRAZ ZE ZŁOŻENIEM OFERTY 6. Dokument/y z którego/ych wynikać będzie: a) iż Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód spowodowanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą wykonywanie czynności wskazanych w ramach opisu przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) (np. polisa ubezpieczeniowa)

Nowa treść: IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3. posiadają odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykażą prawidłowe zrealizowanie min. 3 (trzech) zamówień na roboty budowlane lub zamówień o podobnym charakterze (o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto [słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy- w tym okresie; 6. Dokument/y z którego/ych wynikać będzie: a) iż Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej od szkód spowodowanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą wykonywanie czynności wskazanych w ramach opisu przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (np. polisa ubezpieczeniowa)

w plikach do pobrania znajduje się załącznik, zawierajacy Pytania i Odpowiedzi.

Dotyczy zamówienia na: Budowa stanowiska logistycznego (hangar) do stacjonowania samolotów, załadunku i rozładunku przesyłek transportowanych wraz z miejscem do obróbki danych zebranych podczas procesu badawczego w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Budowa stanowiska logistycznego (hangar) do stacjonowania samolotów, załadunku i rozładunku przesyłek transportowanych wraz z miejscem do obróbki danych zebranych podczas procesu badawczego zlokalizowany na terenie gminy Czechowice - Dziedzice na działce 4783/243

Rodzaj zamówienia:          Roboty budowlane

 

Kod CPV (numer i nazwa):

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 03.10.2023r. do godz 12:00