01
września
2023

Zapytanie Ofertowe nr 11 z dn. 01.09.2023

 

!!! UWAGA !!!

w plikach do pobrania znajduje się załącznik, zawierajacy Pytania i Odpowiedzi.

Dotyczy zamówienia na: Budowa stanowiska logistycznego (hangar) do stacjonowania samolotów, załadunku i rozładunku przesyłek transportowanych wraz z miejscem do obróbki danych zebranych podczas procesu badawczego w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

                   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia:   Budowa stanowiska logistycznego (hangar) do stacjonowania samolotów, załadunku i rozładunku przesyłek transportowanych wraz z miejscem do obróbki danych zebranych podczas procesu badawczego zlokalizowany na terenie gminy Czechowice - Dziedzice na działce 4783/243

Rodzaj zamówienia:          Roboty budowlane

 

Kod CPV (numer i nazwa):

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do dnia 03.10.2023r. do godz 12:00