A+
A-
X
14
października
2022

Zapytanie ofertowe NR9

 

Dotyczy zamówienia na: „Opracowanie Systemu informatycznego, platformy internetowej, tworzącej bazę danych podmiotów, tworzących rynek dronowy w Polsce” w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Kod: 48900000-7

Pełna nazwa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

!!!Uwaga!!! w załączniku znajduje się plik o nazwie "pytania i odpowiedzi 24.10.2022r.".

!!!Uwaga!!! w załączniku znajduje się plik o nazwie "pytania i odpowiedzi 27.10.2022r.".