A+
A-
X
14
września
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 14.09.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 14.09.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na misję do Osaki/Japonia dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA!!! Zadane pytania i udzielone odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 14.09.2018 r.

Pytanie 1: W zapytaniu ofertowym z 14.09.2018 o przelot do Osaki pytają Państwo o przelot z maksymalnie 1 przesiadką, niestety z Katowic nie ma takiej możliwości, czy może być oferta z 2 przesiadkami z wylotem z Katowic czy rzeczywiście z jedną przesiadką, ale wylot będzie z Warszawy?)? (pyt. z firmy Holiday Tour)

Odp: Oferta na lot powinna być zgodna z treścią przedmiotu zapytania ofertowego, czyli lot powinien być w wyznaczonych w zapytaniu datach, z wyznaczonego miejsca oraz powinien być dostosowanych do pozostałych wytycznych takich jak ilość przesiadek oraz nie przekroczyć maksymalnego czasu trwania.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 26.09.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 14.09.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. TOP-PODRÓŻE Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin | Data: 20.09.2018 godz: 13:47 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia

2. CKP Sp. z o.o ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna| Data:24.09.2018, godz:11:48 | 49 200,00 zł netto /49 200,00 zł brutto

3. Delta Tour Sp. z o.o., ul.Czerska 18, 00-732 Warszawa |Data 24.09.2018, godz: 11:53 |  Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia

4. Orient Travel ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice |Data 24.09.2018, godz: 11:53 | 50 297,00 zł netto /50 297,00 zł brutto

5. Cristal Travelnet Sp z o.o, ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk |Data 24.09.2018, godz: 12:02 | Oferta odrzucona ze względu na to, że została złożona po terminie składania ofert (termin składania ofert upływał 24.09.2018 r. o godz. 12:00, podczas gdy oferta podmiotu Cristal Travelnet Sp. z o.o. wpłynęła do Beneficjenta w dniu 24.09.2018 r. o godz. 12:02)

6. Intour Polska Sp. z o.o., ul. Rosoła 48d, 02-786 Warszawa | Data 24.09.2018, godz: 11:58 | 45 783,15 zł netto /45 783,15 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Intour Polska Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.